PROJEKT HL

Liderzy, przedsiębiorcy, kadra kierownicza, menedżerowie i ogólnie pracownicy są zobowiązani do rozwijania nowych umiejętności i strategii dla nowego rynku, na którym obserwuje się postęp w nauce i technologii, które razem nazwano czwartą rewolucją przemysłową. Sukces w tej nowej erze będzie zatem wymagał zarządzania zespołami wysoce wyspecjalizowanych ekspertów technicznych: „pracowników wiedzy”, takich jak naukowcy, inżynierowie, analitycy danych… Równocześnie rosnąca na świecie łączność zapewnia nam nową formę globalizacji, w której coraz więcej różne zespoły ludzi pracują razem.

Zarządzanie tymi zespołami wymaga zupełnie innego sposobu myślenia niż „standardowe” modele przywództwa i motywacji. Potrzebne jest podejście uwzględniające heterogeniczność, ambicje i wyrafinowanie takiego personelu, obejmujące nowe i odpowiednie umiejętności. W związku z tym Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało w 2016 r. (I zaktualizowało w 2018 r.) Raport „Przyszłość miejsc pracy”, podkreślając, że „obecne zmiany w sile roboczej spowodują wyparcie niektórych pracowników, a jednocześnie stworzą nowe możliwości dla innych, ”W raporcie Forum napisano, mówiąc o„ rosnącej niestabilności umiejętności ”, w której technologia zmienia profile wielu obecnych zawodów i wymagane są różne kompetencje”. Szacuje się, że ponad połowa wszystkich pracowników będzie wymagać znacznych przekwalifikowań i podnoszenia kwalifikacji w nadchodzących latach, w kontekście, w którym łatwo jest zaakceptować, że rola lidera i jego rodzaj przywództwa musi zostać dostosowana do nowego scenariusza.

Kontekst ten jest punktem wyjścia dla Hexagonal Leader, który bierze za główny punkt odniesienia Project Oxygen, wewnętrzne badania Google, które określają sześć kluczowych atrybutów, które Google wpaja swoim menedżerom, szczególnie kierując przejściem od pracownika lub indywidualnego współpracownika do lidera. Te sześć umiejętności, stanowiące podstawę systemu szkoleniowego Hexagonal Leader, to:

  • Sposób myślenia i wartości.
  • Inteligencja emocjonalna (EI).
  • Przejście menedżera.
  • Coaching.
  • Sprzężenie zwrotne.
  • Podejmowanie decyzji.

HL chce podnieść świadomość znaczenia umiejętności ludzkich w nowym modelu gospodarczym i nowym świecie pracy. Zdolność przedsiębiorców do odnoszenia sukcesów zależy od ich odporności i zdolności do bycia innowacyjnym. W związku z tym projekt ma na celu opracowanie systemu szkoleń dla liderów zgodnie z tymi cechami, ale także biorąc pod uwagę umiejętności i potrzeby wymagane przez nowy rynek pracy. Projekt będzie więc podwójnie skoncentrowany, zarówno na liderach (główna grupa docelowa), ale także na pracownikach, którzy będą ostatecznymi beneficjentami nowego, adekwatnego rodzaju przywództwa, ale także rozwoju samozarządzania.

Konsorcjum projektu składa się z 6 organizacji z 5 różnych krajów UE (PO, SP, IRL, SL, ITA) i pokazuje współpracę pomiędzy nowymi i starymi państwami członkowskimi Europy. Utworzono wszechstronne partnerstwo, składające się z solidnej grupy firm szkoleniowych z wieloletnim doświadczeniem w realizacji programów in company, z których część ma za sobą solidną karierę w projektach europejskich, a część to nowicjusze.

Aby osiągnąć cele projektu zostaną opracowane, przetestowane i powielone trzy Produkty Intelektualne: "HEXAGONAL TRAINING" jest systemem szkoleniowym dla liderów w zakresie nowych umiejętności wymaganych przez kontekst pracy w Czwartej Rewolucji Przemysłowej, który zostanie uzupełniony przez "THLE" (O2), studium przypadku najlepszych praktyk. Będą one stanowić parasol dla "HEXAWORKERS" (O3), zestawu do samodzielnego przywództwa z narzędziami szkoleniowymi dla pracowników. Wszystkie wytworzone produkty będą swobodnie dostępne dla społeczeństwa w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. Projekt THL prawdopodobnie będzie miał trwały bezpośredni wpływ na trzy grupy docelowe w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu:

1) Przedsiębiorcy i menedżerowie

2) Pracownicy

3) Firmy i organizacje prowadzące działalność w zakresie usług szkoleniowych i doradczych.

Poprzez stworzenie narzędzi szkoleniowych służących podnoszeniu umiejętności i kluczowych kompetencji trenerów, menedżerów i pracowników, konsorcjum spodziewa się osiągnąć ogólny cel projektu: (a) ocena skuteczności rozwijania alternatywnych rodzajów przywództwa oraz (b) ocena skuteczności szkoleń z zakresu samodzielnego przywództwa w kontekście pracy, szczególnie w sytuacjach, gdy określone podejście powinno być zrewidowane i dostosowane do zmian w kontekście

pl_PLPolski